Warning: strcmp() expects parameter 1 to be string, resource given in /index.php on line 667

    SCENARIUSZE

Jak oczyścić morza i oceany?

Opis: Uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak chronić morza i oceany i zapewnić zrównoważone wykorzystanie ich zasobów. Będą potrafili wskazać największe zagrożenia związane z zanieczyszczeniem tych zbiorników i z przełowieniem oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Dowiedzą się czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i zrozumieją, dlaczego realizacja tych celów w zakresie ochrony mórz i oceanów (cel 14) wymaga wspólnych działań.
Czas trwania lekcji:​ 45 minut

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Beata Szcześniak – PiwowarskaCele lekcji:
Po lekcji uczeń/uczennica:
 • pozna zagrożenia dla ekosystemów mórz i oceanów i zaproponuje sposoby zapobiegania tym zagrożeniom,
 • będzie świadomy niekorzystnego wpływu człowieka na mórz i oceanów,
 • zrozumie potrzebę ochrony flory i fauny mórz i oceanów,
 • zaplanuje działania w celu ochrony mórz i oceanów,
 • wyjaśni, co to są Cele Zrównoważonego Rozwoju i jakie przewidują zadania w zakresie ochrony mórz i oceanów,
 • będzie potrafił właściwie komunikować się w grupie i współpracować z innymi;

Pytanie kluczowe: Co możemy robić, aby chronić morza i oceany?

Metody pracy: zadawanie pytań, quiz, pogadanka, dyskusja, praca z tekstem, drzewo decyzyjne (w postaci graficznej morza i fal);
Formy pracy: praca indywidualna i grupowa (małe grupy);

Materiały dydaktyczne ​(niezbędne do poprowadzenia lekcji):

Przebieg lekcji:
I. Wprowadzenie – 5 min.

Zapytaj uczniów i uczennice:
 • Czy lubią jeździć nad morze?
 • Czy zawsze można kąpać się w morzu?
 • Dlaczego na plaży jest wprowadzany zakaz kąpieli?

Wyjaśnij, że zakaz kąpieli jest najczęściej związany z wysokimi falami i wiatrem albo z obecnością w wodzie dużej liczby sinic. Są to organizmy, które wytwarzają substancje szkodliwe dla ryb i człowieka. W wodzie zanieczyszczonej np. nawozami sztucznymi istnieją dobre warunki dla rozwoju sinic, które intensywnie się namnażają.

Zanieczyszczenie wód skutkuje nie tylko zakazem kąpieli. Woda deszczowa, woda pitna, pogoda i klimat, nasza żywność i stan powietrza są zależne od mórz i oceanów, które działają jako regulator. Dlatego tak ważne jest dbanie o ochronę i zrównoważone wykorzystanie tych zasobów – co właśnie będzie tematem zajęć.

II. Quiz – 10 min.
 • Zaproś uczniów i uczennice do udziału w quizie. Za pomocą rzędu krzeseł lub sznurka przedziel salę na dwie części. Po jednej stronie linii umieść kartkę z napisem PRAWDA, a po drugiej FAŁSZ. Następnie odczytaj kolejno zdania 1-6 z załącznika nr 1. Po przeczytaniu informacji (nr 1-6) każdy/a uczeń/uczennica decyduje, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe i staje po odpowiedniej stronie sali. Po każdym pytaniu zapytaj uczniów, którzy wybrali FAŁSZ, co ich zdaniem jest nieprawdziwą informacją. Następnie powiedz, jaka jest prawidłowa odpowiedź i krótko ją skomentuj.
 • W trakcie rozmowy na temat stwierdzenia nr 4 pokaż na mapie oceany, morza i kontynenty. Ta informacja może pomóc uczniom i uczennicom odpowiedzieć na pytanie - „ile wody jest w oceanach?”
 • Podsumowując, zwróć uwagę uczniów i uczennic na stwierdzenie, że „nawet do 40% oceanów jest silnie dotkniętych ludzką działalnością.” Podkreśl, że głównymi problemami są: zanieczyszczenie wód, przełowienie (czyli znacznie zmniejszona liczba ryb na skutek nadmiernych połowów) i zniszczenie przybrzeżnego środowiska naturalnego.

III. Co zrobić, aby ochronić morza i oceany? - Na fali pomysłów – 20 min.
 • Porozmawiaj z uczniami i uczennicami o tym, kto może ochronić morza i oceany? Powinny paść odpowiedzi wskazujące na działania jednostek (np. rybacy, turyści, płetwonurkowie, naukowcy, każdy z nas) i poszczególnych krajów (politycy, rządy).
 • Następnie podziel uczniów i uczennice na grupy 5-6 osobowe i zaproponuj, aby wcielili się w przedstawicieli mieszkańców lub władz nadmorskiego kraju, którzy zainteresowali się tematem ochrony mórz i oceanów.
 • Każdej grupie przekaż załącznik nr 2 z opisem zagrożenia, omówionego podczas quizu (zanieczyszczenie lub przełowienie) i inspiracją do działania. Poproś uczniów i uczennice, aby zgodnie z opisem na karcie postarali się znaleźć 3-4 rozwiązania problemu z perspektywy mieszkańca lub władz (działania systemowe). Zaproponuj, aby każda z grup zilustrowała swoje pomysły na planszy z rysunkiem morza. W wodzie uczniowie i uczennice będą zapisywać nazwę problemu, a na falach zapiszą swoje pomysły.
 • Po zakończeniu pracy plansze z wynikami pracy grup zawieście obok siebie, a jedna osoba z każdej grupy – przedstawiciel władz lub mieszkańców krótko przedstawi grupę i opowie o proponowanych rozwiązaniach.

IV. Cele Zrównoważonego Rozwoju – 10 min.
 • Zwróć uwagę, że z takimi samymi problemami, jakie rozwiązywali uczniowie i uczennice zmagają się również politycy i naukowcy. We wrześniu 2015 r. przywódcy ponad 100 krajów zebrali się na konferencji w Nowym Jorku, w trakcie której przyjęli dokument pn. “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z nich – celem 14. - jest ochrona mórz i oceanów i ich zrównoważone wykorzystanie.
 • Realizacja tego celu wymaga wypełnienia wielu zadań. Przedstaw te zadania na podstawie materiałów zamieszczonych w załączniku nr 3. Możesz je przedstawić graficznie na arkuszu papieru lub na tablicy (por. propozycja wizualizacji w załączniku nr 3). Zwróć uwagę na słownictwo, zapytaj uczniów i uczennice, które terminy są niezrozumiałe i wyjaśnij je. Jeśli niektóre zadania pojawiły się już wcześniej na planszach z pomysłami uczniów i uczennic (praca grup pkt. 14.3) , to przypomnij te rozwiązania. Podkreśl, że Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią ogólny plan działania, który powinien być realizowany w konkretnych przedsięwzięciach przez społeczność międzynarodową i każdego z nas.

Zadanie domowe dla chętnych:
Zanieczyszczenie mórz i oceanów to problem ogólnoświatowy, wymagający zarówno globalnych jak i lokalnych działań. Dlatego też niezwykle ważne są działania każdego z nas. Zastanów się i napisz w 2-3 punktach, jak możesz dbać o morza i oceany na co dzień?

Komentarz metodyczny: ​
 • Lekcję można przeprowadzić w związku z Międzynarodowym Dniem Oceanu, który przypada 8 czerwca.
 • Przedstawiając zadania związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju, zwróć uwagę na słownictwo. Niektóre hasła mogą być niejasne dla uczniów i uczennic, zapytaj, które terminy są niezrozumiałe i wyjaśnij je.
 • Na kolejnych zajęciach możesz nawiązać do pracy domowej. Zaproś uczniów i uczennice do wspólnej zabawy – stworzenia własnego morza. Uczniowie i uczennice otrzymają karteczki niebieskiego koloru. Każdy z nich narysuje i wytnie 2-3 krople wielkości dłoni, a następnie wpisze na kroplach swoje obietnice, dotyczące zmiany zachowania i przyklei je na arkuszu papieru. Zwróć uwagę, czy faktycznie są to zadania realne do wykonania. Jeśli nie zapytaj uczniów/uczennice, jak zamierzają je wykonać? Podsumuj, że nasze wspólne działania mogą przyczynić się do poprawy stanu wód. Im jest nas więcej i wspólnie działamy, tym bardziej możemy być skuteczni.
 • W podsumowaniu, możesz również zaprezentować dwuminutowy film prezentowany w ramach kampanii „Nature is speaking”, dotyczący ochrony oceanów: Harrison Ford is The Ocean.

Materiały pomocnicze: