Warning: strcmp() expects parameter 1 to be string, resource given in /index.php on line 667

    SCENARIUSZE

Cele Zrównoważonego Rozwoju – dlaczego warto współpracować

Opis: Proponowane zajęcia stanowią refleksję na temat agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i możliwości realizacji jej założeń w oparciu o cel 17, który zakłada wspólne działania w wielu obszarach i na różnych poziomach.
Zajęcia stanowią podsumowanie tematyki związanej z CZR.
Czas trwania lekcji: 45 minut

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Marta GontarskaPo lekcji uczeń/uczennica:
 • zrozumie dlaczego CZR są strategią globalną i jak można współpracować w zakresie jej realizacji,
 • pozna zasady zawierania partnerstw,
 • dowie się, co może przyczynić się do realizacji CZR, a co tej realizacji zagraża.

Pytanie kluczowe: Czym charakteryzuje się partnerstwo?

Metody i formy pracy:
 • burza mózgów
 • analiza SWOT

Materiały dydaktyczne:
 • duże kartki do pracy w grupie (najlepiej flipchart)
 • tablica
 • ikona CZR 17

Przebieg lekcji:

I. Wprowadzenie
 • Zaproś uczennice i uczniów do udziału w burzy mózgów. Na tablicy lub dużej kartce zapisz słowo „PARTNERSTWO” i poproś, aby podali zasady, które powinny określać współpracę, żeby została zaklasyfikowana jako partnerstwo. Pytania pomocnicze: kto może być stroną/ wziąć udział w partnerstwie? Jaki powinien być rozkład sił pomiędzy partnerami? Co powinni o sobie wiedzieć partnerzy? Z jakimi intencjami powinni przystępować do partnerstwa? Czy partnerstwa mogą być jawne czy ukryte i od czego to zależy?
 • Następnie poproś uczennice i uczniów do podania przykładowych partnerstw, które znają na poziomie lokalnym, wojewódzkim, krajowym, europejskim czy światowym. Możesz skorzystać z tej podpowiedzi wcześniej, gdyby grupie trudno było mówić o partnerstwie w sposób abstrakcyjny.
  Przykładami takich partnerstw mogą być: współpraca szkoły i samorządu terytorialnego, szkoła i sponsorzy, miasto/gmina i lokalna prasa, samorząd uczniowski i dyrektor/ka szkoły, współpraca dwóch ministerstw przy projekcie ustawy czy konsultacjach prawnych, współpraca ministerstwa z samorządem terytorialnym, partnerstwo publiczno-prywatne jak firma sponsorująca kierunek w szkole wyższej dla potencjalnych pracowników/czek tej branży, współpraca państw w ramach Unii Europejskiej w konkretnej sprawie, która nie została narzucona odgórną dyrektywą, współpraca państw w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Agenda Celów Zrównoważonego Rozwoju. (CZR) (10 minut).
 • Przedstaw (lub przypomnij, jeśli już omawialiście) Agendę CZR ONZ. Skup się na omówieniu Celu 17, który służy do wzmocnienia globalnego partnerstwa. Podkreśl omawiając cel zwróć uwagę uczennic i uczniów na różne obszary zadań, jak finanse, technologia, budowa potencjału, handel czy kwestie systemowe. Pokaż ikonę Celu 17 korzystając ze strony UNIC ONZ. (5 minut).

II. Analiza SWOT
 • Po zapoznaniu się z agendą CZR zaproponuj uczennicom i uczniom analizę SWOT. Ćwiczenie będzie miało na celu przeanalizowanie agendy CZR wg już zdobytych wiadomości podczas tej i innych lekcji. Zachęci również do refleksji nad tymi i innymi podejmowanymi inicjatywami na poziomie globalnym i ich skutecznością.
  Nazwa tej analizy pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu analizy.
  S jak Strengths – mocne strony strategii, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające strategię i odróżniają ją od innych inicjatyw;
  W jak Weaknesses – słabe strony strategii, których mogą mieć negatywny wpływ na realizację strategii, w związku z tym powinny być wcześniej zidentyfikowane, nazwane; mogą nimi być: brak wystarczających kwalifikacji partnerów, podziału zadań na poziomie globalnym, złej organizacji procesów wokół strategii lub brak innych zasobów,
  O jak Opportunities – szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać pozytywnie na realizację strategii,
  T jak Threats – zagrożenia – czynniki, które obecnie nie przeszkadzają w realizacji strategii, ale mogą być zagrożeniem w przyszłości dla osiągnięcia jej celów/ wskaźników
 • Podziel klasę na 4 grupy i poproś, aby każda z nich zastanowiła się i przygotowała jeden z elementów analizy. Daj grupom na to zadanie 7 minut. Następnie poproś każdą z grup o zreferowanie swojej części całej klasie. (25 minut)

III. Podsumowanie
W podsumowaniu analizy zastanówcie się wspólnie z klasą, jak poszczególne części wpływają na siebie. Na przykład na ile mocne strony są w stanie odpowiedzieć na potencjalne zagrożenia lub na ile szanse są w stanie wzmocnić mocne strony lub zniwelować słabe strony. Warto również odnieść się do merytorycznej zawartości tej strategii i podkreślić jej ważność jako przedsięwzięcia, które ma szansę uczynić świat lepszym miejscem do życia dla ludzi na całym świecie bez wyjątków. (5 minut)

Zadanie domowe dla chętnych:
Poproś uczennice i uczniów, aby znaleźli informację dotyczące realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, które obowiązywały do 2015 roku (raport podsumowujący działania w języku angielskim znajdziecie na stronie UNIC ONZ; są również dostępne raporty na stronie Parlamentu Europejskiego czy UNICEF). Sprawdźcie, co udało się osiągnąć, które cele są wciąż aktualne z CZR, czym różnią się te dwie strategie i czy odzwierciedlają zmiany na świecie.

Komentarz metodyczny:
 • Proponowany scenariusz stanowi podsumowanie pracy nad Celami Zrównoważonego Rozwoju (CZR). Warto przed jego realizacją przeprowadzić przynajmniej dwie inne lekcje na temat CZR na podstawie scenariuszy zaproponowanych w bazie E-globalna z tą samą grupą, aby uczennice i uczniowie zapoznali się wcześniej z pojęciem strategii i definicjami poszczególnych celów, a także wiedzieli jakie działania należy podejmować na ich rzecz.
 • Scenariusz proponuje refleksję nad tworzeniem strategii i współpracą w jej zakresie, czyli odnosi się do procesu politycznego. Scenariusz zakłada, że uczennice i uczniowie poddadzą również krytycznej analizie tę strategię, stąd należy przygotować się na dyskusję o szansach i zagrożeniach związanych z jej realizacją, a także na pytania dotyczące sensowności podejmowania takich wyzwań i zobowiązań.
 • Pamiętaj również o przedstawieniu celów lekcji na początku i sprawdzeniu z uczennicami i uczniami czy rozumieją tak sformułowane cele.

Materiały pomocnicze: