Warning: strcmp() expects parameter 1 to be string, resource given in /index.php on line 667

    SCENARIUSZE

Przedsiębiorczość dla zrównoważonego rozwoju

Opis: Do “katalizatorów” zmiany społecznej zaliczamy m.in. dostępną, bezpieczną infrastrukturę. W takim środowisku możliwe jest rozpowszechnianie innowacji społecznych. To z kolei napędza rozwój nowoczesnego przemysłu i tworzy miejsca pracy.
Scenariusz pozwala zrozumieć wzajemne połączenia między trzema filarami 9. Celu Zrównoważonego Rozwoju: infrastrukturą, innowacjami i uprzemysłowieniem.
Czas trwania lekcji: 45 minut.

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Zuzanna NaruszewiczCele lekcji:
Po lekcji uczeń/uczennica:
 • Sformułuje definicje zrównoważonego rozwoju i innowacji
 • Pozna przykłady przedsiębiorstw z całego świata wspierających zrównoważony rozwój
 • Zrozumie, jak innowacje, przemysł i infrastruktura ułatwiają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pytanie kluczowe: W jaki sposób innowacje, przemysł i infrastruktura ułatwiają realizację CZR?

Metody i formy pracy:
 • Praca w małych grupach, dyskusja na forum
 • Projekcja filmu, uzupełnianie karty pracy
 • Quiz.

Materiały dydaktyczne:
Przed zajęciami - wskazówki dla osoby prowadzącej
Scenariusz bazuje na wykorzystaniu krótkich filmów. Wszystkie filmy zostały nakręcone przez fundację Ashden i można z nich nieodpłatnie korzystać w celach edukacyjnych. Filmy dotyczą wybranych, wyjątkowych inicjatyw z całego świata, pokazujących, jak przedsiębiorczość wspiera zrównoważony rozwój. Filmy z polskimi napisami:

Obejrzyj filmy w domu i zdecyduj, czy chcesz w klasie pokazać wszystkie 8 czy tylko wybrane 4-5.
 • Jeśli masz możliwość pokazać filmy młodzieży na zajęciach:
  Przygotuj odpowiednią ilość flag do podziału na grupy (szczegóły w opisie przebiegu zajęć). Bezpośrednio przed zajęciami podłącz komputer do rzutnika. Sprawdź, czy filmy i napisy do nich dobrze otwierają się w Twoim programie do odtwarzania multimediów. Podłącz głośniki. Wszystko po to, by podczas zajęć część związana z projekcją filmów nie zajęła więcej niż 15 minut.
 • Jeśli chcesz, by młodzież obejrzała filmy samodzielnie przed zajęciami:
  Rozdziel losowo filmy do obejrzenia pomiędzy uczniów i uczennice. Poproś, by każda osoba obejrzała wybrane filmy i sporządziła szczegółowe notatki odnośnie jednego wskazanego przez ciebie filmu. Taki spis najważniejszych informacji ułatwi młodzieży odświeżenie sobie filmu podczas lekcji i uzupełnienie karty pracy z filmem (szczegóły w opisie przebiegu zajęć).

Przebieg zajęć
I. Na początku było słowo (5 min) - praca z definicjami
Podczas zajęć często padać będą słowa takie jak: zrównoważony rozwój, innowacja, uprzemysłowienie, infrastruktura. Szczególnie dwa pierwsze mogą być dla młodzieży niejasne. Ta pierwsza aktywność ma na celu wyjaśnienie tych terminów. Rozdaj każdej osobie dwa postity. Wypisz na tablicy hasła “Zrównoważony rozwój”, “Innowacja społeczna”. Poproś, by osoby spisały na postitach w paru słowach to, jak rozumieją te pojęcia, z czym im się kojarzą a następnie podeszły do tablicy i przykleiły je przy danym haśle. Posegreguj odpowiedzi młodzieży i krótko podsumuj, jak klasa rozumie te dwa terminy i jakie obiegowo stosuje się definicje.
Przykładowa definicja ZR: rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
Przykładowa definicja innowacji społecznej: rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne jak i powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Te rozwiązania mogą wiązać się z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych.
Po objaśnieniu terminów przedstaw klasie cele zajęć.

II. Cel nr 9 (5 min) - prezentacja-quiz
Przedstaw fakty dot. obszarów tematycznych Celu 9 za pomocą Quizu i wytłumacz, że ta część stanowi wprowadzenie do filmów, które niedługo wspólnie obejrzycie (jeśli dysponujesz rzutnikiem).
Alternatywnie (jeśli młodzież obejrzała filmy samodzielnie przed zajęciami), wytłumacz, że Quiz ukazuje szersze tło i kontekst globalny, w jakim inicjatywy przedstawione na filmikach zostały zrealizowane. Możesz na Quiz poświęcić więcej czasu niż w wersji scenariusza z projekcją filmów na zajęciach (Pominiesz bowiem punkt 3 scenariusza “Kino w klasie”). Przeznacz również więcej czasu na realizację punktu 4 tego scenariusza - uzupełniania karty pracy do filmu, by młodzież miała możliwość przypomnieć sobie jego przebieg.

III. Kino w klasie (15 min) - projekcja krótkich filmów
 • Dokonaj losowego podziału na zespoły za pomocą Materiału “Flagi”. Każda z osób losuje jedną flagę, a następnie szuka w klasie innych osób, z flagą tego samego kraju. Gdy grupy odnajdą się, upewnij się, że młodzież rozpoznaje flagi.
 • Wytłumacz, że zaraz wyświetlisz parę krótkich filmików, każdy przedstawiający przedsiębiorstwo z innego kraju. Zadaniem grup będzie obejrzenie wszystkich filmów i szczególne skupienie się na filmie z kraju, którego flagę wylosowali.
 • Rozdaj kartę pracy z filmem, którą uczniowie i uczennice mogą wypełniać już podczas filmu oraz wyświetl filmy.

IV. Jak przedsiębiorstwa z całego świata wspierają zrównoważony rozwój? (20 min)
 • Po projekcji poproś, aby w ramach małych grup młodzież wymieniła się wrażeniami, dyskutowała nad pytaniami zawartymi w karcie pracy z filmem oraz wspólnie ją uzupełniła. (10 min)
 • Poproś przedstawicielki lub przedstawicieli każdego z krajów o przedstawienie na forum odpowiedzi na dwa ostatnie pytania z karty pracy.
 • Zadaj klasie pytania, co z tych filmów wynoszą dla siebie istotnego. Dlaczego te tematy czy metody działania mogą być dla mnie interesujące? Jak rozwiązania przedstawione w filmie mogłyby zadziałać w naszej miejscowości? Jak możemy się tymi inicjatywami zainspirować?

V. Ewaluacja (dosłownie chwila)
Prawdopodobnie na zwykłą ewaluację nie będzie czasu w przypadku tych zajęć (uwaga dotyczy wersji z projekcją filmów na lekcji). Warto jednak odczytać grupie choć dwa poniższe stwierdzenia i poprosić o machanie rękami w górze, jeśli zgadzają się z nimi, lub machanie w dole - jeśli nie zgadzają się:
 • Dowiedziałem / dowiedziałam się dzisiaj czegoś bardzo ciekawego.
 • Chcę więcej tego typu lekcji.

Zadanie domowe dla chętnych:
Osoby, które zainspirowały się poznanymi inicjatywami, zachęć do opracowania własnego pomysłu (w dowolnej formie: pisemnej, prezentacji, wizualnej) na inicjatywę do zrealizowania w waszej miejscowości, która:
 • Odpowiada na występujący lokalnie problem społeczny
 • Wykorzystuje zasoby dostępne lokalnie
 • Zawiera przynajmniej jeden z “trzech klocków” - składowych Celu nr 9: innowację, uprzemysłowienie (szczególnie w dziedzinie IT lub OZE), rozwój infrastruktury
 • Wspiera wszystkie trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: środowisko - gospodarkę - ludzi.