Warning: strcmp() expects parameter 1 to be string, resource given in /index.php on line 667

    SCENARIUSZE

Wokół_demokracji

Opis: Uczniowie i uczennice próbują zdefiniować demokrację, poznają jej zalety oraz identyfikują deficyty demokracji wokół siebie.

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Magdalena Ankiewicz - Kopicka

Wydawca:Moim ideałem politycznym jest demokracja.
Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał.
Albert Einstein

Cele zajęć:
- kształcenie postawy szacunku dla sposobu, w jaki postrzegają sprawy inni;
- kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji;
- rozwijanie kompetencji obywatelskich;
- doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia;
- inspirowanie i zachęcanie uczniów do współuczestniczenia w podejmowaniu i realizowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej

Czas trwania zajęć
W zależności od wykorzystanych środków dydaktycznych od 85 do 120 minut.

Metody pracy
- burza mózgów;
- gra terenowa prowadzona w szkole, lub ogródku przyszkolnym;
- moderacja wizualna;
- kroczący krąg;
- dyskusja.

Modele interakcji:
- praca z całym zespołem klasowym;
- praca w parach;
- praca w dwóch grupach;
- praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- prezentacja np. w programie PowerPoint (załącznik nr 1);
- zakodowane zalety (załącznik nr 2);
- kartki samoprzylepne;
- cukierki w papierkach o dwóch różnych kolorach;
- kartki;
- długopisy;

Narzędzia TIK:
- komputer z dostępem do Internetu;
- telefony komórkowe uczniów lub tablety szkolne;
- projektor.

Przebieg zajęć, w tym czas na poszczególne etapy

Wstęp (15 minut):
Nauczyciel/ka zaprasza młodzież do odgadnięcia tematu zajęć pokazując dwa pierwsze slajdy z prezentacji (załącznik nr 1). Młodzież odpowiada za pomocą własnych telefonów komórkowych lub tabletów szkolnych na pytanie wyświetlone na projektorze w aplikacji AnswerGarden: O czym będziemy dzisiaj mówić?
Prowadząca/y podaje temat lekcji i zachęca uczniów i uczennice do podania własnej definicji demokracji. Podsumowując tę część zajęć przedstawia treść artykułu 25 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych ONZ (slajd nr 3).

Realizacja:
Ukryte zalety (w zależności od wybranego sposobu kodowania od 20 do 40 minut)
Następnie nauczyciel/ka zaprasza młodzież do odszukana 10 najważniejszych zalet demokracji sformułowanych przez Roberta Dahla, które wcześniej ukrył/a w różnych ogólnodostępnych miejscach szkoły (np. bufet, szatnia, świetlica, portiernia itp. – załącznik nr 2).
Zasady mogą być zaszyfrowane z wykorzystaniem poniższych narzędzi:
https://www.festisite.com/text-layout/maze/
https://www.qr-online.pl/
http://www.goorsky.info/szyfrator/index.php?step=1&module=8

W przypadku ograniczeń czasowych prowadząca/y może schować koperty z zaletami w sali lekcyjnej lub przygotować ,,klocki domina’’ do ułożenia dla zespołów (załącznik nr 3). Uczniowie i uczennice prowadzą poszukiwania indywidualnie, w parach lub w grupach. Po odnalezieniu i odczytaniu wszystkich zalet demokracji sformułowanych przez Dahla prowadząca/y inicjuje dyskusję nt. ich słuszności oraz zachęca do zastanowienia się nad rolą demokracji w szkole. Młodzież na otrzymanych kartkach samoprzylepnych odpowiada na pytanie: W jakich obszarach życia szkoły brakuje Wam demokracji, jakie strefy wymagają zmian? Po przyklejeniu kartek na tablicy nauczyciel/ka wraz z młodzieżą grupuje kartki o podobnym znaczeniu wyodrębniając najbardziej istotne problemy.

Demokracja w mojej szkole (od 30 do 45 minut)
Prowadząca/y łączy uczniów w dwa zespoły (grupę ekspertów/ek i grupę pytających) za pomocą cukierków w papierkach o dwóch różnych kolorach.
Każdy/a z pytający otrzymuje jeden z wyodrębnionych obszarów, w których młodzież stwierdza deficyt demokracji. Pytający/a siada naprzeciwko eksperta/ki, zadaje pytanie, co można zrobić w tej sytuacji i zapisuje rozwiązania podane przez eksperta/tkę. Następnie siada naprzeciwko kolejnego eksperta/ki itd. (tak jak kroczący krąg).

Zakończenie (20 minut):
Pytający/e prezentują rozwiązania uzyskane w czasie rozmów z ekspertami/ktami, a następnie nauczyciel/ka inicjuje dyskusję dotyczącą tego, co sądzi młodzież na temat sposobów zaproponowanych przez kolegów/ koleżanki – czy są one skuteczne i możliwe do realizacji? Podsumowując ćwiczenie młodzież wybiera kwestie, które ich zdaniem powinny zostać poruszone podczas spotkania Rady Pedagogicznej.
Na zakończenie zajęć nauczyciel/ka zaprasza uczniów/ uczennice do przeprowadzenia kampanii informacyjnej pod hasłem "Ja obywatel – w moim liceum" wśród społeczności szkolnej w miesiącu wrześniu, mającej na celu zwiększyć świadomość obywatelską wśród uczniów i uczennic.
Zadaniem młodzieży pracującej w grupach zadaniowych w ramach pracy domowej jest przygotowanie kodów QR, w których znajdą się informacje o prawach i obowiązkach ucznia/ennicy liceum oraz możliwościach współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej .

Bibliografia i wykorzystane źródła
https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/2.-demokracja_r.dahl_dlaczego-demokracja.pdf

Załączniki:
Pobierz załącznik nr 1 w postaci pliku : M. Ankiewicz Kopicka Załącznik 1 - prezentacja.pdf
Załącznik nr 2 i 3