Warning: strcmp() expects parameter 1 to be string, resource given in /index.php on line 667

    SCENARIUSZE

Młodzieżowa rada miasta jako nauka demokracji

Opis: Zajęcia na temat roli młodzieżowej rady miasta, pozwalają zainteresować uczniów i uczennice tematyką aktywności w szkole i w lokalnej społeczności.

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Renata Piątkiewicz

Wydawca:Cele zajęć (jaką wiedzę i umiejętności zdobędą uczniowie?)
- Zrozumienie przez uczniów pojęcia młodzieżowej rady miasta oraz jego roli.
- Zapoznanie z zasadami działania samorządu lokalnego.
- Zachęcenie uczniów do zainteresowania się tematyką aktywności w szkole i w lokalnej społeczności.
- Zrozumienie przez uczniów korzyści wynikających z podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Czas trwania zajęć:
45 minut

Metody pracy:
rozmowa nauczająca • praca w grupach • minidyskusja • praca z tekstem

Materiały i pomoce potrzebne do zajęć:
https://www.youtube.com/watch?v=4lF1qpyGiNQ
https://www.youtube.com/watch?v=sn3sxqFQ_IA
Załącznik nr 1

Przebieg zajęć, w tym czas na poszczególne etapy

WPROWADZENIE

1) Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, kto rządzi w szkole? Zapewne padną hasła: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie.
2) Poproś uczniów, by spróbowali znaleźć konkretne przykłady w jaki sposób uczniowie mogą wpływać na życie szkoły oraz zastanowili się, w jaki sposób uczestniczą w życiu szkoły i jak je kształtują.

ROZWINIĘCIE

1) Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, w jaki sposób mogą uczestniczyć obecnie i w przyszłości w życiu gminy. Następnie omawia uczniom kilka przykładów uczestnictwa poprzez: wybory lokalne, referenda gminne, udział w konsultacjach, sesjach rady gminy, dostępie do informacji i wglądu do dokumentów.
2) Prowadzący pyta uczniów, kto sprawuje władzę lokalną? Padają pojęcia: rada miasta, rada gminy, wójt, prezydent, burmistrz. Prosi o przypomnienie, w jaki sposób wybiera się osoby na te stanowiska.
3) Opowiada uczniom o działalności radnych gminy oraz pokazuje filmik jak wyglądają sesje rady miasta.
https://www.youtube.com/watch?v=4lF1qpyGiNQ
Następnie włącza filmik na youtube jak działa młodzież w radzie. Może to być filmik z miejscowości, w której uczniowie biorący udział w lekcji uczęszczają do szkoły.
https://www.youtube.com/watch?v=sn3sxqFQ_IA
4) Nauczyciel dzieli uczniów na kilka grup i przydziela zadania. Rozdaje poszczególnym grupom załącznik nr 1 podzielony na części. Karta została opracowana w oparciu o statuty rady miasta i młodzieżowej rady miasta Świdnik (osoby chcące skorzystać ze scenariusza mogą zaadaptować załącznik na podstawie dokumentów ze swojego miasta). Każda grupa otrzymuje do wykonania przydzielone zadanie. Zadaniem uczniów jest porównanie czy są duże różnice między działaniem obu instytucji na sesjach. Nauczyciel informuje, że do odpowiedzi poprosi po jednym uczniu z każdej grupy.
Grupy mają na pracę 5 minut.

Grupa 1 - Cel działania Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta
Grupa 2 - Charakter obrad
Grupa 3 - Otwarcie sesji
Grupa 4 - Sesje
Grupa 5 - Uchwały
Grupa 6 - Obowiązki

Uczniowie po omówieniu ćwiczenia zauważą spore podobieństwo w działaniach i obradach obu instytucji. Rada młodzieżowa uczy młodych, jak podejmować decyzje w sposób zgodny z zasadami demokracji.

5) Nauczyciel rozpoczyna metodę ,,burza mózgów” i podaje jeden z argumentów, jakie są korzyści z działań rad młodzieży. Uczniowie kontynuują, a uczeń chętny zapisuje je na tablicy.
Przykładowo :
• zwiększają zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym,
• kształtują umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,
• rozwijają dialog pomiędzy przedstawicielami władz a młodzieżą,
• zwiększają zrozumienie potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,
• zapoznają młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego,
• inspirują i koordynują inicjatywy młodych ludzi,
• konsultacje programu imprez kulturalnych czy działań instytucji kultury w danej miejscowości.

ZAKOŃCZENIE
Podkreślenie, że uczniowie działając w radach miasta, w samorządzie szkolnym i klasowym uczą się szacunku dla jednostki, uczą się sztuki dialogu i negocjacji, mogą wykształcić u młodego człowieka zapał do wejścia w dorosłe życie i czynnego uczestnictwa w sferze publicznej.
W podsumowaniu nauczyciel zadaje pytania .
1. Czym zajmuje się młodzieżowa rada miasta ?
Inicjowaniem i promowaniem działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym; inspirowaniem i koordynowaniem inicjatyw młodych ludzi;
2. Jak mogę się zaangażować w działania rady albo zostać członkiem młodzieżowej rady miasta?
Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży do 18 –tego roku życia uczęszczającej do szkół na terenie gminy. Radni Młodzieżowej Rady wybierani są przez uczniów szkół, których reprezentują. Wybory poprzedzone są mini kampanią wyborczą, w której liczy się pomysłowość, kreatywność i entuzjazm .

Praca domowa
Uczniowie wyszukają w internecie przykłady działań młodzieży z rady w swoim mieście, gminie, na rzecz środowiska lokalnego. Jeszcze lepszym sposobem zdobycia tych informacji jest pytanie skierowane do koleżanek, kolegów, którzy działają na rzecz miasta. Jeśli rada jeszcze nie funkcjonuje, poleć uczniom i uczennicom, by zajrzeli na stronę internetową CEO i odnaleźli na niej informacje dotyczące programu „Młodzi w Akcji” i zapoznali się ze sprawami, jakie postanowili rozwiązać ich rówieśnicy. Poproś, by wynotowali te działania, które ich zdaniem odpowiadają także potrzebom mieszkańców waszej miejscowości i są warte naśladowania.
Następna lekcja może być również poświęcona aktywizacji młodzieży. Z przeczytanych prac domowych może być wybranych kilka propozycji działań.
W zespołach byłyby wypracowane plany działania (np. w formie plakatu) wraz z potencjalnymi rozwiązaniami .Uczniowie wspólnie określają, jak można wpłynąć na rządzących w gminie, by zajęli się tym ważnym, z punktu widzenia młodych, problemem. Ciekawym pomysłem byłaby wizyta na sesji rady miasta lub młodzieżowej rady miasta. Młodzież miałaby możliwość przekazać na ręce młodzieżowej rady, wypracowane w klasie plakaty, które podsuną odpowiedzi na pytania: Jakie pomysły warto zrealizować w mieście? Jakie propozycje działań płyną ze strony młodzieży? Jakie działania można zrealizować w ramach "budżetu obywatelskiego"?

Bibliografia i wykorzystane źródła
1. https://www.youtube.com/watch?v=4lF1qpyGiNQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=sn3sxqFQ_IA
3. Regulamin pracy Rady Miasta, Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Miejskiej Świdnik.
4. Statut Młodzieżowej Rady Miasta.