Warning: strcmp() expects parameter 1 to be string, resource given in /index.php on line 667

    SCENARIUSZE

Edukacja może zmienić cały świat

Opis: Scenariusz dotyczy Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 4:
Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie.
Lekcja poprowadzona na bazie tego scenariusza przybliży młodzieży przyczyny nierównego dostępu do edukacji na świecie oraz zachęci do dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami tego globalnego problemu.
Czas trwania lekcji: 90 minut

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Katarzyna Tekień



Cele lekcji:
Po lekcji uczeń/uczennica:
 • Zrozumie, jakie możliwości otwierają się przed ludźmi mieszkającymi w uboższych regionach świata, kiedy mogą zdobyć wykształcenie.
 • Dowie się, jak wygląda dostęp do edukacji podstawowej i średniej w różnych regionach świata.
 • Pozna bariery uniemożliwiające wielu osobom zdobycie wykształcenia.
 • Pozna skuteczne inicjatywy osób/organizacji z Kenii na rzecz zwiększania dostępu do edukacji w tym kraju.

Pytanie kluczowe:
 • Jakie możliwości wiążą się z dostępem do edukacji?
 • Jakie są rozwiązania problemu słabego dostępu do edukacji w niektórych częściach świata?

Metody i formy pracy:
Metody - analiza map świata, analiza statystyk, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, praca w grupach.

Materiały dydaktyczne:
Materiały w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6.

I. Przebieg lekcji:
A. Wprowadzenie do tematu lekcji (5 minut)
 • Powiedz uczniom i uczennicom, że będziecie dziś mówić o dostępie do edukacji na świecie.
 • Opcjonalnie: Jeśli wcześniej przeprowadziłeś/przeprowadziłaś lekcję wprowadzającą do tematyki Celów Zrównoważonego Rozwoju, możesz wspólnie z uczniami i uczennicami przypomnieć wszystkie Cele zawarte w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju 2030; zwróć szczególną uwagę na Cel 4: Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie.
 • Materiałem pomocniczym może być plansza z logotypami wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju (patrz: Załącznik 1).

B. Edukacja – co to tak naprawdę znaczy dla ludzi i świata? (20 minut)
(na podstawie World Largest Lesson)
 • Podziel uczniów i uczennice na czteroosobowe grupy za pomocą odliczania.
 • Rozdaj każdej grupie duży arkusz papieru.
 • Poproś, żeby na papierze uczniowie i uczennice narysowali/narysowały kontury człowieka. Uczniowie i uczennice mają zastanowić się, czym charakteryzuje się osoba dobrze wykształcona. Wnioski ze swojej dyskusji mogą wpisać w kontury narysowanego człowieka lub je narysować.
  Alternatywa: jeśli masz odpowiednio duży arkusz papieru i wystarczająco dużo miejsca, możesz zaproponować młodzieży, aby kontury osoby odrysowali/odrysowały od ochotnika/ochotniczki, który/a położy się na arkuszu papieru umieszczonym na podłodze.
 • Kiedy uczniowie i uczennice skończą pierwszą część ćwiczenia, poproś, żeby naokoło konturu osoby narysowali/ły duży okręg, który będzie symbolizował świat. Poproś uczniów i uczennice, żeby przedyskutowali/ły w grupie, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy żyjący na nim ludzie byli wyedukowani. Młodzież ma za zadanie wpisać bądź narysować wnioski ze swojej rozmowy w okręgu.
 • Powieś arkusze papieru wszystkich grup na ścianie/tablicy i poproś reprezentanta/reprezentantkę każdej z nich o zaprezentowanie wyników pracy.

C. Możliwości związane z dostępem do edukacji na świecie (15 minut)
(inspirowane World Largest Lesson)
 • Poproś uczniów i uczennice o zastanowienie się, jakie możliwości otwierają się przed ludźmi, gdy mają dostęp do edukacji. Zapisz propozycje młodzieży na tablicy.
 • Uzupełnij pomysły uczniów i uczennic o nieoczywiste dla nich możliwości związane z dostępem do edukacji. Możesz wydrukować stwierdzenia z Załącznika 2 na kolorowych kartkach A5 i przytwierdzić je w okręg symbolizujący świat na arkuszu jednej z grup wiszącym na tablicy. Zadaj uczniom i uczennicom następujące pytania:
  • 1. Czy wcześniej pomyśleli/pomyślały o takich pozytywnych efektach edukacji?
  • 2. Czy któryś z nich szczególnie ich zaskoczył?
  • 3. W jaki sposób dostęp do edukacji może przełożyć się na te efekty?
  • 4.Na jakie sfery życia edukacja ma bezpośredni wpływ?
 • Rozdaj każdej z grup mapy UNESCO pokazujące nierówny dostęp do edukacji na świecie (Załącznik 3) lub wyświetl je za pomocą rzutnika. Powiedz uczniom i uczennicom, że są to mapy pokazujące liczbę dzieci, które ukończyły szkołę podstawową i średnią w różnych miejscach na świecie. Zadaj uczniom i uczennicom następujące pytania:
  • 1. Na których kontynentach najwięcej dzieci kończy szkołę podstawową/średnią?
  • 2. Na których kontynentach najmniej dzieci kończy szkołę podstawową/średnią?
  • 3. Jeśli wzięlibyście/wzięłybyście pod uwagę kierunki: północ, południe, wschód, zachód – to jak wygląda dostęp do edukacji w tych częściach świata?
  • 4. Jak wygląda dostęp do edukacji w państwach słabo, wysoko i średnio rozwiniętych?
  • 5. Jakie dane zawierają mapy dotyczące dostępu edukacji w Polsce?
 • Powiedz uczniom i uczennicom, że zaraz poznają historię kilku osób mieszkających w Kenii. Poproś, żeby znaleźli na mapie Kenię i zapytaj, jakie dane potrafią odczytać z mapy dotyczącej dostępu do edukacji podstawowej i średniej w tym kraju.

D. Osobiste historie (20 minut)
 • Przygotuj losy z wypisanymi imionami Kenijek i Kenijczyków, z którymi przeprowadzono wywiady o edukacji. Poproś uczniów i uczennice, aby każda osoba wylosowała jeden los. Na tej podstawie dobiorą się w grupy. Każda grupa będzie pracowała nad jednym wywiadem z bohaterem/bohaterką, którego/której imię wylosowali. W zależności od liczebności klasy, przygotuj odpowiednią liczbę losów. Sugerujemy, aby w danej grupie było maksymalnie pięć osób. W takim wypadku należy przygotować pięć losów z imieniem każdego/każdej z bohaterów/bohaterek wywiadów.
 • Kiedy młodzież usiądzie już w swoich grupach rozdaj im wydrukowane wywiady (Załącznik 4) wraz z pytaniami pomocniczymi (Załącznik 5). Każda grupa pracuje nad jednym wywiadem. Wszystkie osoby w grupie czytają wywiad, a następnie dyskutują i próbują odpowiedzieć na pytania do wywiadu.
 • Daj uczniom i uczennicom 10 minut na dyskusję w grupach. Następnie zapytaj wszystkie grupy, czy coś je zaskoczyło/zainspirowało/poruszyło w historiach osób, które mieli/miały okazję poznać. Czy są jakieś pytania, które chcieliby/chciałyby zadać bohaterom i bohaterkom wywiadów?
 • Następnie, poproś reprezentanta/reprezentantkę każdej grupy, aby przybliżył/a sylwetkę osoby, którą wylosowali. W prezentacji na forum klasy uczniowie i uczennice powinni/powinny kierować się pytaniami pomocniczymi do wywiadu.

E. Wyzwania i rozwiązania (10 minut)
 • Po wystąpieniu wszystkich grup zapytaj się uczniów i uczennic, jakie dziś poznały wyzwania w dostępie do edukacji w Kenii. Zapisz wszystkie bariery na jednej stronie tablicy.
 • Dopytaj, czy znane są im również inne bariery dla edukacji na świecie, o których słyszeli/słyszały. Wypisz je na tablicy.
 • Następnie zapytaj uczniów i uczennice o znane im, po lekturze wywiadów i prezentacji wszystkich grup, rozwiązania tych problemów. Może znają również inne globalne inicjatywy na rzecz edukacji, które okazały się skuteczne? Wypisz wszystkie propozycje po drugiej stronie tablicy.
 • Podsumuj ćwiczenia, uzupełniając wypowiedzi młodzieży o międzynarodowe i lokalne inicjatywy na rzecz zwiększania dostępu do edukacji dzieci na całym świecie. Możesz podać następujące przykłady:
  • W 2000 roku aż 100 milionów dzieci w wieku szkolnym, nie chodziło do szkoły podstawowej. Dzięki wysiłkom w realizacji programu Education for All i wprowadzeniu powszechnej i darmowej edukacji na poziomie podstawowym w wielu krajach w 2015 roku ta liczba zmalała do 57 milionów.
  • Odsetek dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w krajach Południa wzrósł z 83 proc. (2000 rok) do 91 proc. (2015 rok).
  • W krajach Afryki Subsaharyjskiej odsetek dzieci, które rozpoczęły naukę w podstawówkach wzrósł z 59 proc. (1990 rok) do 79 proc. (2012 rok).
  • Między 1999 a 2012 rokiem liczba dzieci zapisanych do przedszkoli w krajach Afryki Subsaharyjskiej wzrosła o 250 proc.
   Źródło: The Millennium Development Goals Report 2015), UN.

F. Czwarty Cel Zrównoważonego Rozwoju (15 minut)
 • Jak pokazały mapy UNESCO i historie, z którymi uczniowie/uczennice się zapoznali/zapoznały, dostęp do edukacji wciąż jest dla świata dużym wyzwaniem. Jego wyeliminowanie jest priorytetem międzynarodowych organizacji i przywódców państw. Dlatego przywódcy 193 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych opracowali wspólny plan działania, który ma doprowadzić do wyeliminowania ubóstwa i budowy bardziej zrównoważonego świata w przeciągu następnych 15 lat. Plan ten zawiera 17 Celów i 169 zadań. Czwarty Cel dotyczy właśnie edukacji i brzmi: zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie.
 • Powiedz, że ten cel ma zostać osiągnięty do końca 2030 roku poprzez realizację 10 zadań szczegółowych. Ich realizacja to odpowiedzialność całej międzynarodowej społeczności, m.in. Polski. Powiedz uczniom i uczennicom, że zaraz będą mieli/miały okazję zapoznać się ze wszystkimi 10 zadaniami, które mają przyczynić się do osiągnięcia celu 4, czyli zapewnienia wszystkim ludziom na świecie wysokiej jakości edukacji.
 • Podziel uczniów i uczennice na pięcioosobowe grupy (mogą pracować w tych samych grupach, co w poprzednim ćwiczeniu). Każda grupa powinna otrzymać jedną kopię dokumentu ONZ z wypisanymi zadaniami Celu 4 (Załącznik 6).
 • Poproś uczniów i uczennice, żeby zapoznały się z zadaniami i przedyskutowały:
  • Czy przywódcy państw członkowskich ONZ wzięli pod uwagę wszystkie bariery w dostępie do edukacji, o których dziś rozmawialiśmy, opracowując poszczególne zadania?
  • Które konkretnie zadania odpowiadają poszczególnym trudnościom w dostępie do edukacji, które zidentyfikowaliśmy i wypisaliśmy na tablicy?
  • Czy waszym zdaniem wymienione w Celu 4 zadania są skuteczną odpowiedzią na bariery w dostępie do edukacji?
  • Co może zrobić rząd Polski, żeby włączyć się w realizację Celu Czwartego?
  • Co ja, jako obywatel/ka mojego kraju mogę zrobić, żeby przyczynić się do realizacji tego Celu?
 • Przeczytaj po kolei każdą barierę w dostępie do edukacji, którą wypisaliście/wypisałyście na tablicy i poproś uczniów i uczennice o wskazanie zadania w ramach Celu 4, które im odpowiadają. Następnie poproś poszczególne grupy o przedstawienie reszcie klasy głównych wątków i pomysłów, które pojawiły się podczas dyskusji nad pytaniami.

G. Zakończenie i zadanie domowe (5 minut)
Pokaż młodzieży fragment wystąpienia Malali Yousafzai przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ (czas trwania filmu: 1minuta i 13 sekund). Film jest dostępny tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=gAddubVs0OM
Następnie zachęć uczniów i uczennice to poszukania informacji na temat Malali i wykonania zadania domowego (patrz punkt 17).


II. Komentarz metodyczny:
 • Upewnij się, że poziom dyskusji jest odpowiedni do wieku uczniów, kontekstu i poziomu zrozumienia problemu.
 • Na stronie UNESCO znajdziesz wiele materiałów audiowizualnych w języku angielskim, które możesz wykorzystać, by w ciekawy sposób zaprezentować statystyki dotyczące dostępu do edukacji na świecie.
 • Aktywność opisana w podpunkcie D może zająć nieco więcej czasu, jeśli młodzież będzie zapisywać odpowiedzi na pytania i główne wnioski z dyskusji na dużych arkuszach papieru.

III. Materiały pomocnicze:
Zadanie domowe dla chętnych: Poszukaj informacji w Internecie na temat Malali Yousafzai. Powołując się na doświadczenia i działania Malali, napisz wypracowanie na temat: „Jeden uczeń/uczennica może zmienić cały świat”.